مانند یک فنوم قطار | BJJ برای زنان


بزرگ ترین ملزومات خوشبختی کاری برای انجام دادن، چیزی برای دوست داشتن و چیزی برای امیدواری است. آموزش مبارک در سال 2020!

حمایت از bjj زنان از سال 2009. Powered by She!

دیدگاهتان را بنویسید