چگونه اعتصاب کنترل ترافیک هوایی اسپانیا می تواند به برنامه های سفر شما ضربه بزند
بسیاری از کنترلرهای ترافیک هوایی اسپانیا در ماه آینده به اعتصاب فراخوانده شده اند. ببینید کدام تاریخ ها و کدام فرودگاه ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.


دیدگاهتان را بنویسید