بسیاری از راه‌هایی که اسپانیایی‌ها به چهره شما اشاره می‌کنند، اگر شما گستاخ هستید
اگر با یک اسپانیایی از مرز عبور کرده باشید، احتمال زیادی وجود دارد که یکی از تعدادی از عبارات اسپانیایی که به صورت یا سر اشاره دارد، استفاده کنند. دلیل جالب اینجاست.


دیدگاهتان را بنویسید